A. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.specbabka.pl jest firma Smart Way z siedzibą w Warszawie przy ul. Polskie Drogi 6/15, 02-775 Warszawa (dalej „Smart Way”), posiadająca numer NIP: 8842575001 oraz REGON: 022390410.
 2. Serwis internetowy działający pod adresem: www.specbabka.pl działa zgodnie z przepisami:
  1. Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator danych osobowych jest uprawniony na podstawie właściwych przepisów prawa do ujawnienia posiadanych danych wyłącznie podmiotom upoważnionym.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia, że dane będą przetwarzanie zgodnie z prawem, dla oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności celów.
 5. Administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

B. Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:
 1. Administrator w celu skorzystania z możliwości oferowanych przez serwis pobiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego procesu realizacji zamówienia, w szczególności dokonania płatności za pośrednictwem serwisu PayU oraz serwisu PayPal.
 4. Administratorem danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Ponadto Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana zamówienia (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Pana udziału w organizowanym wydarzeniu). Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

C. Prawa użytkownika, którego dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji swoich uprawnień użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu email: czesc@specbabka.pl
 4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.

D. Postanowienia końcowe

 1. Każdego klienta Smart Way i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Smart Way obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 2. Smart Way zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.